indian sex videos
big butt babe homemade. www.xxnx.rocks
sexy and nice tits amateur girl nude for free on cam.indian sex videos

Koordinátor BOZP na staveništi

Jeho činnost se řídí jednotlivými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. (§14-§18) o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ten ukládá zadavatelům staveb (stavebníkům, investorům) několik povinností, které vycházejí ze stavebního zákona č. 183/2006 Sb..

Povinnosti zadavatelů staveb

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP při přípravě i realizaci stavby, předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu BOZP a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP podle jednotlivých ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Co to znamená:

Příprava stavby – doba od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby.

Realizace stavby – doba od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby.

Přípravná fáze stavby 

Zadavatel musí zajistit koordinátora a zpracování Plánu u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace nebezpečné práce dle nařízení vlády 591/2006 Sb. (viz níže odst. (2)), nebo kde je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. (viz níže odst. (1)).

Fáze realizace stavby

Zadavatel musí zajistit koordinátora na takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy limity objemu prací dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. (viz níže) 

Limity pro plnění povinností zadavatele rozsahu stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.:

* Odst.(1)

 • Stavba, která trvá déle než 30 pracovních dnů a déle než 1 den bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických osob, nebo
 • Stavba u které celkový objem prací přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

zadavatel stavby musí doručit, nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli, oznámení o zahájení prací (vzor dokumentu dle př.č.4 NV č.591/2006Sb.) oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště.

** Odst.(2)

Bude-li naplněn odstavec (1) nebo budou-li na staveništi vykonávány nebezpečné práce (druh nebezpečných prací je uveden v př.5 NV č.591/2006Sb.) je zadavatel povinen zpracovat Plán BOZP už při přípravě stavby a dále jej aktualizovat. (obsah plánu je stanoven v př.6 NV č.591/2006Sb.)

Nebezpečné práce dle NV č. 591/2006 Sb. – příloha č.5

 1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.
 2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.
 3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy37) .
 4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí.
 5.          Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.
 6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.
 7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy7) .
 8.          Potápěčské práce.
 9.          Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).
 10.        Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů2) .
 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

KOORDINÁTOR BOZP

Přípravná fáze stavby:

 • zpracuje plán pro přípravu stavby – součást dokumentace pro stavební povolení
 • zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě.
 • posoudí stav zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů.

Fáze realizace stavby:

 • zajistí ohlášení o zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli
 • koordinuje spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • spolupracuje při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací a při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností.
 • sleduje provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání náprav.
 • organizuje kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, provádí zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi.
 • navrhuje opatření vedoucích k odstranění nedostatků a informuje všechny zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací.
 • kontroluje způsob zabezpečení ochrany staveniště, včetně vjezdu na staveniště, a to s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.
 • sleduje dodržování plánu BOZP a aktualizuje jej.
horny mama fucked in a dresser room.https://www.kindgirls.cc porn videos girl with iphone in pussy on webcam.phim